Hoy es 17.12.2017    

Art. usado

Splash Istanbul Alchemy Profesional de 12

Medidas: 12"

$ 2900

Art. usado

Splash Istanbul Agop Sultan de 10

Medidas: 10"

$ 2600

Art. usado

Splash Zildjian Oriental de 9

Medidas: 9"

$ 2400

Art. usado

Splash Zildjian K Custom Hybrid de 11

Medidas: 11"

$ 3200

Art. usado

Splash Zildjian K de 12

Medidas: 12"

$ 3250

Art. usado

Splash Zildjian A Custom de 8

Medidas: 8"

$ 2200

Art. usado

Splash Zildjian A Custom de 8, reparado

Medidas: 8"

$ 1700

Art. usado

Splash Zildjian Avedis de 12

Medidas: 12"

$ 2700

Art. usado

Splash Zildjian Avedis Platinum de 12

Medidas: 12"

$ 2700

Art. usado

Splash Zildjian Avedis de 10

Medidas: 10"

$ 2400

Art. nuevo

Splash Zildjian Avedis de 6, nuevo

Medidas: 6"

$ 2450

Art. nuevo

Splash Sabian Signature Mike Portnoy, Max splash, de 11, nuevo

Medidas: 11"

$ 3990

Art. usado

Splash Sabian HHX Legacy de 12

Medidas: 12"

$ 2900

Art. usado

Splash Sabian AAX de 8

Medidas: 8"

$ 2050

Art. usado

Splash Sabian AA de 12

Medidas: 12"

$ 2750

Art. usado

Splash Sabian AA de 6

Medidas: 6"

$ 1600

Art. usado

Splash Sabian Pro de 10"

Medidas: 10"

$ 1900

Art. usado

Splash Sabian Pro Sonix de 12"

Medidas: 12"

$ 2050

Art. usado

Splash Sabian Pro Sonix de 8"

Medidas: 8"

$ 1550

Art. usado

Splash Sabian XS20 de 10

Medidas: 10"

$ 1750

Art. usado

Splash Sabian B8 Pro de 12

Medidas: 12"

$ 1500

Art. usado

Splash Sabian B8 Pro de 10"

Medidas: 10"

$ 1400

Art. usado

China Splash Sabian B8 Pro de 10

Medidas: 10"

$ 1450

Art. usado

Splash Sabian B8 de 8

Medidas:

$ 900

Art. nuevo

Splash Paiste Twenty de 8, nuevo

Medidas: 8"

$ 3050

Art. usado

Splash Paiste Signature de 8

Medidas: 8"

$ 2750

Art. nuevo

Splash Paiste 2002 de 10, nuevo

Medidas: 10"

$ 3150

Art. nuevo

Splash Paiste Rude de 10, nuevo

Medidas: 10"

$ 3190

Art. usado

Splash Paiste Rude de 10

Medidas: 10"

$ 2250

Art. usado

Splash Paiste 502 de 10

Medidas: 10"

$ 750

Art. usado

Splash Paiste 101 de 12

Medidas: 12"

$ 500

Art. usado

Splash Meinl Byzance de 8

Medidas: 8"

$ 1800

Art. usado

Splash Octagon OC-2000 de 10

Medidas: 10"

$ 1050